Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเพชรเพทาย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

แกลเลอรี่