Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงงานไม้แปรรูป โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ  ซึ่งสำนักงานฯ ได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการของประชาชนในแต่ละขั้นตอนไว้ให้ประชาชนมองเห็นภายในสำนักงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย

เอกสารแนบ

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง