Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มิ.ย.60

16 มิ.ย.60
 
 
     
     
     
     
     
     
            วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่า พื้นที่รอยต่อจังหวัดแพร่-น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
            โดย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่า พื้นที่รอยต่อจังหวัดแพร่-น่าน ดำเนินภารกิจในการพิทักษ์ผืนป่า ดูแล ปกป้องและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งผลการดำเนินการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้มีค่า (ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน) ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน จับกุมขยายผลได้ 8 คดี โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 นั้นสามารถจับกุมได้รวม 58 คดี อีกทั้งยังได้มีการบูรณาการงานร่วมกับหลายภาคส่วน และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ที่ 1/2560 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)
           ในโอกาสนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล ติดตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานปกป้องผืนป่า 
           นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน รมว.ทส. และคณะ ได้ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 1 เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแปลงฟื้นฟูสภาพป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มุ่งเน้นการฟื้นฟูรักษาป่าอย่างยั่งยืนสืบไป