Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "โึครงการชิงเก็บลดเผา" จังหวัดกำแพงเพชร

เล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "โึครงการชิงเก็บลดเผา" จังหวัดกำแพงเพชร

ในปีงบประมาณ 2564-2565 ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มาเพื่อดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสเกิดไฟป่าและการเผา อันจะนำไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี 2564 ในรูปแบบของการ “ชิงเก็บ” เก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานทั้งโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล และเป็นประโยชน์ ต่อไป

22 มิ.ย. 65

ศุนย์ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานภาครัฐ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมและ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการในธุรกิจรับซื้อทองแดงหรือรับซื้อวัสดุมีค่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ “การไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กลิ่นและควัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ ประชาชนในพื้นที่

5 ก.ค. 65