Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 มิ.ย. 60

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.18)

15 มิ.ย. 60

คำขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.14)

15 มิ.ย. 60

 คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6

15 มิ.ย. 60

  คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4)

15 มิ.ย. 60

  คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1)

13 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

15 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2