Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ ตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมาย ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย บริหารแผนงานและติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัมนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ประสานการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย