Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติ

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

        สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 กำหนดให้จัดตั้ง "สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)” เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคและการอำนวยการ ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

2. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นรวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวช้อง

3. กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย