Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติ

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

        สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 กำหนดให้จัดตั้ง "สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)” เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจ ดังนี้

       1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

       2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วย เลื่อยโซ่ยนต์กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในจังหวัดรวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      4. กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา

     5. ส่งเสริมเผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

    6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย